Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt EFS 2009

Email Drukuj PDF

"Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS  Kapitał Ludzki.
Projekt ten jest zgodny z Priorytetem VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Głównym założeniem projektu jest zaktywizowanie społeczne oraz zawodowe osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Prażmów. Jego realizacja potrwa do 31.12.2009 roku. Udział odbiorców projektu jest bezpłatny.

Opracowała: Beata Pakuła

Rozpoczęcie projektu
Rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym".
W dniu 01-06-2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie rozpoczął realizację projektu systemowego na kwotę 84 200 zł współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zatytułowany "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on pomóc uczestnikom w usamodzielnieniu się i szybszym powrocie na rynek pracy. Jego odbiorcami jest 12 osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych lub wykluczonych społecznie, będących w wieku aktywności zawodowej. Beneficjenci ostateczni projektu to grupa osób, która boryka się z wieloma problemami jednocześnie, takimi jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, samotne rodzicielstwo. Przy współudziale GOPS Prażmów będą oni podejmowali działania w celu przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc realizowana w projekcie jest nakierowana na podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy. Zindywidualizowane wsparcie będzie obejmować konsultacje z doradcą zawodowym oraz poradnictwo psychologiczne, a także różnorodne kursy o charakterze zawodowym takie jak: 
prawo jazdy kat. B
opiekunka dziecięca i osób starszych,
manicure i stylizacja paznokci,
obsługa kasy fiskalnej,
podstawy obsługi komputera.

Kurs prawa jazdy dla beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez GOPS Prażmów.
Od września siedem osób biorących udział w projekcie systemowym "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanym przez GOPS Prażmów, rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B. W projekcie systemowym "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanym przez GOPS Prażmów część beneficjentów zdecydowało się zdobywać wiedzę i umiejętności na kursie prawa jazdy kat. B. Zdobyte uprawnienia pomogą sześciu kobietom i jednemu mężczyźnie usprawnić mobilność zawodową, a tym samym zwiększyć szanse integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.
Szerokiej drogi!
Opracowała: Beata Chmielecka 

Doradca zawodowy w projekcie GOPS Prażmów
Beneficjenci projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie zatytułowanego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego.

 


 

Doradca zawodowy w projekcie GOPS Prażmów
W dniach 9, 10 i 17 października 2009 r. uczestnicy projektu zatytułowanego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym - Panią Marzanną Pietrzak-Zakrzewską. 
Podczas spotkań indywidualnych każda osoba uczestnicząca w projekcie opracowywała pod opieką specjalisty własny projekt integracji zawodowej oraz nabywała kompetencje aktywnego poruszania się po rynku pracy. Celem tych konsultacji było m.in. zwiększenie wiedzy na temat własnych zasobów indywidualnych oraz zawodowych, poznanie aktualnych wymagań rynku pracy, nabycie umiejętności określania własnych celów zawodowych, a także zwiększenie motywacji do podjęcia pracy. 
Beneficjenci projektu pracowali także nad zredagowaniem dokumentów aplikacyjnych, poznawali techniki poszukiwania pracy oraz aktualne wymagania pracodawców. Ważną częścią spotkań było także to, jak z sukcesem radzić sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z tym uczestnicy projektu uczyli się jak pozytywnie przeformułowywać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz jak zachowywać się i radzić sobie ze stresem na rozmowie kwalifikacyjnej.
Życzymy powodzenia!
Galeria zdjęć:

Opracował: Beata Chmielecka

Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu GOPS Prażmów
W październiku w ramach projektu systemowego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" odbyły się spotkania indywidualne beneficjentów z psychologiem - Panią Katarzyną Worach.

 


 

Uczestnicy projektu "oprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Spotkania ze specjalistą obejmowały pracę nad takimi zagadnieniami jak samoświadomość, komunikacja i asertywność oraz motywacja i radzenie sobie ze stresem. 
Pod opieką psychologa, Pani Katarzyny Worach, beneficjenci projektu zajmowali się zwiększaniem kompetencji istotnych w pokonywaniu barier wewnętrznych, które mogą pojawić się podczas realizacji planów życiowych. Trenowano takie umiejętności jak wzmacnianie pozytywnej samooceny oraz pewności siebie, aktywne słuchanie, zachowania asertywne, techniki radzenia sobie ze stresem. Zajęcia te miały pomóc uczestnikom projektu w wypracowaniu adekwatnego obrazu siebie oraz własnych możliwości, wyznaczaniu realistycznych celów, a także pogłębieniu umiejętności interpersonalnych niezbędnych na obecnym rynku pracy.
Podnoszenie kwalifikacji na kursach zawodowych w ramach projektu
Pod koniec października w ramach projektu systemowego realizowanego przez GOPS Prażmów, zatytułowanego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym", rozpoczęły się kolejne kursy zawodowe. Uczestnicy zdobywają kwalifikacje w zakresie "Opiekunka dziecięca i osób starszych" oraz "Manicure i stylizacja paznokci".

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie będący realizatorem projektu systemowego "oprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników projektu, umożliwił im zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Na udział w kursie "Opiekunka dziecięca i osób starszych" zdecydowało się dwie osoby, natomiast zajęcia z zakresu "Manicure i stylizacja paznokci" podjęły trzy uczestniczki projektu.
Obydwa kursy zawierają zarówno zajęcia teoretyczne, jaki i praktyczne. W listopadzie zakończą się one egzaminem, a tym samym uzyskaniem nowych dla uczestniczek projektu kwalifikacji zawodowych. 
Opracowała: Beata Chmielecka

Kurs "Obsługa kasy fiskalnej" w projekcie GOPS.
W listopadzie odbiorcy projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" rozpoczęli naukę obsługi kasy fiskalnej.

 


 

Sześć kobiet spośród dwunastu uczestników projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie pn. "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" zdecydowało się zdobywać kwalifikacje na kursie "Obsługa kasy fiskalnej".
Zajęcia dwudziestogodzinnego kursu zakończą się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy.  
Opracowała: Beata Chmielecka

Kurs "Podstawy obsługi komputera" w projekcie GOPS.
W dniach od 18 - 28 listopada odbiorcy projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie pn. "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" zdobywali jedną z kompetencji kluczowych dotyczących podstaw obsługi komputera.

 


 

Podczas sześciu spotkań, w sumie czterdzieści godzin nauki, osoby uczestniczące w kursie przygotowywały się do egzaminu z zakresu podstaw obsługi komputera. Uzyskane zaświadczenia o ukończonym kursie potwierdzają zdobycie tych kompetencji. W obecnych czasach są one potrzebne każdej osobie do samorealizacji i rozwoju osobistego, a także bycia aktywnym obywatelem, uczestniczenia w życiu społecznym oraz w rynku pracy.
Opracowała: Beata Chmielecka


Uczestnicy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie projektu "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym? podjęli kolejne już wyzwanie edukacyjne. Pięciu uczestników spośród beneficjentów ostatecznych projektu, tj. cztery kobiety i jeden mężczyzna, zrealizowało zaplanowane działania polegające na ukończeniu kursu "Podstawy obsługi komputera".

Seminarium GOPS Prażmów podsumowujące projekt.
W piątek, 18 grudnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego zatytułowanego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym". Spotkanie uczestników projektu oraz zaproszonych gości odbyło się o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów.

 


 

Ze strony Gminy Prażmów na seminarium gościliśmy:
Wójta - Pana Sylwestra Puchałę,
Zastępcę Wójta - Panią Małgorzatę Maciejewską-Pietruchę, 
Skarbnika Gminy - Panią Agnieszkę Rzepińską, 
oraz przewodniczącego Rady Gminy Pana Witolda Balikowskiego.
Obecni byli również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie oraz firm organizujących szkolenia dla uczestników projektu. 
W projekcie o wartości 84 200 zł wzięło udział 12 osób. Kobiety stanowiły nieco ponad 80% beneficjentów ostatecznych. Były to osoby korzystające z pomocy społecznej będące w wieku aktywności zawodowej i jednocześnie nieaktywne zawodowo i / lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Głównym celem projektu było podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie 12 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz wybranych instrumentów aktywizacji edukacyjnej. Najwięcej, bo aż siedem osób, ukończyło kurs prawo jazdy kat. B. Kurs obsługi kasy fiskalnej ukończyło sześć osób, kurs podstaw obsługi komputera pięć osób, manicure i stylizacji paznokci trzy osoby, natomiast kurs opiekunki dziecięcej i osób starszych ukończyło dwie osoby. Wójt Gminy Prażmów, Pan Sylwester Puchała,  osobiście gratulował i wręczył certyfikaty ukończenia szkoleń. 

W opinii uczestników projektu udział w nim przyczynił się do: podwyższenia samooceny i uzyskania większej pewności siebie, zdobycia dodatkowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, wzrostu umiejętności skutecznej komunikacji społecznej, zwiększenia obowiązkowości i zdyscyplinowania, wzrostu umiejętności prezentowania swoich mocnych stron oraz poprawy wizerunku i autoprezentacji. Rezultaty projektu to także zwiększenie kompetencji GOPS w Prażmowie przez udział jego pracowników w szkoleniach tematycznych.  

Wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie życzymy sukcesów na rynku pracy. 

Opracowała: Beata Chmielecka

 

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama