• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nabór na wolne stanowiska pracownika socjalnego

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Przewidywany terminy zatrudnienia: marzec – kwiecień 2014r.

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1.  niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) tj.: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 • dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B” oraz własny samochód

2. wskazane:

 • znajomość zagadnień związanych z problematyką społeczną
 • staż pracy w administracji publicznej
 • dobra praktyczna umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet)
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność organizowania pracy własnej, dokładność, obowiązkowość
 • umiejętność podejmowania trudnych decyzji
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

 • realizowanie zadań i podejmowanie stosownych czynności w rejonie pracy socjalnej
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocyspołecznej na terenie gminy oraz w poszczególnych rejonach pracy socjalnej
 • rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie  do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin
 • przeprowadzanie postępowań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów, podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyznawania świadczeń: zasiłków pieniężnych, pomocy rzeczowej oraz innych zadań wynikających z ustawy pomocy społecznej
 • planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania
 • współpraca przy sporządzaniu bilansu potrzeb, sprawozdań i informacji w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin
 • prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej
 • inicjowanie i wdrażanie działań związanych ze świadczeniem pracy socjalnej w ramach metody pracy grupowej i metody pracy środowiskowej
 • reprezentacja interesów podopiecznych
 • podejmowanie interwencji kryzysowej
 • kierowanie osób do placówek udzielających wyspecjalizowanej pomocy
 • inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy
 • współpraca w realizacji projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

III. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
 • list motywacyjny
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
 • kopie dokumentu potwierdzające wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
 • kopie świadectw pracy
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Wymagane dokumenty z dopiskiem “Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny” można składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20.02.2014r. do godz. 12:00

 • osobiście
 • przesłać na adres (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie): Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  05-505 Prażmów, ul. Czołchańskiego 17

Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Prażmów po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Prażmów oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Prażmów.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W związku z tym kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego.

Dodatkowe informacje: (22) 727-05-26.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz. 645, z późn.zm.)”.

 

Umieszczono na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Prażmów: www.gops-prazmow.pl dnia 06 lutego 2014r.
Umieszczono na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Prażmów dnia 06 lutego 2014r.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Górniak

Poprawiony: poniedziałek, 03 marca 2014 14:26  

Szukaj