• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:

Świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia wychowawczego - (Rodzina 500+)

Mieszkańcy Gminy Prażmów mogą składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Ponadto wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Informacji telefoniczna w zakresie:

- świadczeń rodzinnych 22 736-19-56

- świadczenia wychowawczego 22 736-19-56

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 22 727-05-26

 

W okresie świadczeniowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Dokumenty, które należy dołączyć do składanych wniosków określają odpowiednio:

art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518 z późn.zm.)

art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),

art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.489 z późn. zm.).

W celu ubiegania się o świadczenia należy przedłożyć:

 

  • prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,
  • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2016,
  • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
  • oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny i w zależności od dodatku do zasiłku rodzinnego, o który ubiegać się będzie wnioskodawca.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO W/W WNIOSKÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KSEROKOPII ORAZ ORYGINAŁÓW DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK


Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących zasad przyznawania świadczeń od 1 sierpnia br. i na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, jak również wzory druków do wykorzystania przy składaniu wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/

Poprawiony: poniedziałek, 24 lipca 2017 10:36  

Szukaj