• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska: pracownika socjalnego

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska:

pracownika socjalnego

 

I.          Wymiar czasu pracy: 1 etat

II.         Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 17, 05505 Prażmów.

III.         Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

1)  jest obywatelem polskim,

2)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

6)  posiada wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj,:

▪ posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

▪ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

▪ do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

7)  wykaże się znajomością przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu podstępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

IV. Wymagania dodatkowe:

1)  mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,     2) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

4) dobra znajomość obsługi komputera

5) umiejętność analizy dokumentów,

6) prawo jazdy kat. B.

V. Zakres wykonywanych zadań:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna,

2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

3) przygotowywanie decyzji administracyjnych,

4) zakładanie akt osobowych świadczeniobiorców,

5) archiwizacja dokumentów,

6) sporządzanie i analiza sprawozdań,

7) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

8) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

9) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa      dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe      instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w      uzyskiwaniu pomocy,

10) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

11) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w  zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

12) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

13) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

14)  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu    regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

15)  praca w programie komputerowym POMOST .

VI. Wymagane dokumenty:

1)  podpisany własnoręcznie życiorys – CV z opisem pracy zawodowej,

2)  podpisany własnoręcznie list motywacyjny – z wyszczególnieniem o jakie stanowisko      kandydat się ubiega,

3)  kopia/kopie dokumentu/ów potwierdzającego/ych wymagane wykształcenie,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz inne posiadane      kwalifikacje,

5)  oświadczenie własne kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na      proponowanym stanowisku,

6)  podpisane oświadczenie własne, że kandydat:

a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)  korzysta z pełni praw publicznych;

c)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  d) posiada obywatelstwo polskie.

VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 30.06.2019 r. do godziny 15.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap - obejmował będzie sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym     i zostanie przeprowadzony bez udziału kandydatów,  II etap - obejmował będzie:

1) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, 2) dokonanie oceny kandydatów oraz ogłoszenie wyników naboru.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. (RODO).
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Prażmowie .  Prażmów, dn. 16.05.2019

 

w/z Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie

 

/../ Beata Pakuła

Poprawiony: czwartek, 16 maja 2019 12:58
 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:

Świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia wychowawczego - (Rodzina 500+)

Poprawiony: poniedziałek, 24 lipca 2017 10:36 Więcej…
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Czołchańskiego 17
05-505 Prażmów

tel. / fax (22) 727-05-26
tel. (22) 736-19-56


NIP  123-09-42-485
REGON  002202392

Nr rachunku bankowego
44 8008 1018 2003 0030 4847 0001

__________

Nr rachunku bankowego Funduszu Alimentacyjnego
87
8008 1018 2003 0030 4847 0003


email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.gops-prazmow.pl


Godziny pracy Ośrodka

poniedziałek - piątek w godzinach  8:00 - 16:00


 

Szukaj